@misc{ Dionyssiou_Etmektsoglou_EPELDE_Anselmi_Pieridou-skoutella:2017,

author = { Zoe Dionyssiou and Ioanna Etmektsoglou and MARÍA AMAYA EPELDE LARRAÑAGA and Paola Anselmi and Avra Pieridou-skoutella } ,

title = { Epilogue },

year = { 2017 },

}